home page   ::   aktuality - archiv   ::   odkazy   ::   formulář žádosti o členství   ::   členové spolku   ::   kontakt
Banner

Jednací řád


 Článek 1 – Předmět a působnost

 1. Jednací řád vychází ze zákona č. 83/1990 Sb, ze dne 27.3.1990 v platném znění a STANOV Spolku privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB (dále jen PRIVALAB)

 2. Jednací řád je závazný pro jednání následujících orgánů PRIVALAB :

 • členskou schůzi

 • výbor spolku

 • kontrolní komisi

 • pracovní týmy – skupiny

 

Článek 2 – Společná ustanovení

 1. Členové s právem účasti v PRIVALAB jsou povinni zúčastnit se jednání jejich orgánů uvedených v článku 1, odst.2, nebrání-li jim v tom závažné důvody.

 2. Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho členové, kteří plní řádně své povinnosti dle STANOV PRIVALAB

 3. Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jen členové a to vždy po jednom hlasu, nebo na základě plné moci jejich zástupce.

 4. Hosté se mohou jednání zúčastnit jen se souhlasem jeho pracovního předsednictva, není-li zvoleno, se souhlasem osoby, zvolené do čela orgánu

 5. Usnesení orgánu je platné, hlasovala-li pro něj prostá většina přítomných členů

 6. Jednání orgánu se řídí programem, který je schvalován v úvodu jeho účastníky, o změně programu je možno ze závažných důvodů rozhodnout hlasováním i během jednání.

 7. Program jednání musí obsahovat zprávu o činnosti orgánu za uplynulé období a kontrolu přijatých ustanovení a úkolů.

 8. Člen orgánu, pověřený řízením, předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.

 9. Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí účastnit všichni členové jednajícího orgánu a nečlenové s právem účasti. Hosté se diskuse účastní jen se svolením osoby pověřené řízením jednání

 10. Každý člen orgánu má právo předložit návrh na hlasování

 11. Obdrží-li orgán upozornění revizní komise na to, že rozhodnutí odporuje zákonu nebo platným předpisem PRIVALAB, je povinen se tímto upozorněním na svém nejbližším zasedání za přítomnosti pověřeného člena revizní komise zabývat.

 12. Členové PRIVALAB jsou povinni dodržovat usnesení jejich orgánů.

 

Článek 3 – Jednání Valné hromady

 1. Valná hromada je dle STANOV PRIVALAB svolávána dle potřeby, nejméně však jednou ročně

Svolání se provádí písemnou formou – pozvánka, písemné materiály určené k jednání Valné hromady, odesláním nejpozději 14 dnů pře datem jejího konání.

V případě potřeby, může být na písemný požadavek nejméně dvou členů, mimořádně svolána písemnou formou (faxem) do 7 pracovních dnů, případně písemné materiály nutné k jednání, musí být v tomto případě ihned odeslány.

 1. Valná hromada volí a odvolává Výbor i jeho předsedu prostou většinou přítomných členů.

 2. Valná hromada volí revizní komisi prostou většinou přítomných členů.

Revizní komise má nejméně tři členy a kontrolu provádí nejméně jednou ročně pro zasedání Valné hromady.

 1. Valná hromada volí (stanoví) počet členů výboru a jeho složení prostou většinou přítomných členů.

 2. Valná hromada stanovuje a schvaluje výši členských příspěvků prostou většinou přítomných členů.

 3. Valná hromada schvaluje zásadní dokumenty PRIVALAB a jejich změny prostou většinou přítomných členů.

 4. Valná hromada se usnáší prostou většinou přítomných členů.

 5. Jednání Valné hromady zahajuje a řídí až do zvolení pracovního předsednictva předseda Výboru.

 6. Po zahájení jednání Valné hromady, pověřený člen PRIVALAB konstatuje, zda přítomní členové nebo jejich zmocnění zástupci mají splněny podmínky pro hlasování, dané STANOVAMI a Jednacím řádem PRIVALAB.

Je-li tato podmínka splněna, členové s hlasovacím právem zvolí pracovní předsednictvo, návrhovou a mandátovou komisi a schválí program jednání Valné hromady.

Volební komisi volí tehdy, jsou-li v programu jednání volby orgánů PRIVALAB nebo jejich členů.

 1. Pracovní předsednictvo řídí jednání Valné hromady

 2. Mandátová komise kontroluje přítomnost členů, ověřuje oprávněnost jejich účasti na jednání a hlasování

 3. Návrhová komise připravuje návrh usnesení, zpracovává do něj připomínky a návrhy účastníků Valné hromady a dopracovává jeho konečnou podobu.

 4. Činnost volební komise upravují příslušná ustanovení STANOV PRIVALAB a předsednictvo Valné hromady.

 1. Z jednání Valné hromady musí být přijato usnesení. Lze jej přijmout k příslušnému bodu programu ihned po jeho projednání nebo souhrnně v závěru jednání.

 

Článek 4 – Jednání ostatních orgánů PRIVALAB

 1. Ostatní orgány PRIVALAB jsou :

 • Výbor

 • Pracovní týmy – skupiny

 1. Pro jednání orgánů jsou závazná společná ustanovení, uvedená v článku 2 – Jednacího řádu.

 2. Jednání orgánu řídí předseda orgánu, nebo jiný pověřený člen orgánu

 3. Nebyl-li termín jednání orgánu určen na jeho předchozím jednání je svoláno písemně.

 4. Jednání orgánu musí být svoláno vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 jeho členů a to nejpozději do 14 dnů od data doručení poslední písemné žádosti.

 5. Předseda Výboru zastupuje PRIVALAB navenek a jedná jeho jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech v působnosti PRIVALAB.

 6. Místopředseda (nebo pověřený člen Výboru) je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako předseda, pověří-li jej k tomu předseda nebo většina členů Výboru, v době nepřítomnosti předsedy jej místopředseda nebo pověřený člen Výboru zastupuje v plném rozsahu.

 7. Předseda Výboru je povinen podat při zahájení jednání Výboru ústní zprávu o své činnosti v době od posledního jednání.

 8. Z jednání orgánu je pořizován zápis, který musí být doručen každému členu orgánu.

Zápisy ze schůzí Výboru jsou doručovány revizní komisi.

Zápisy ze schůzí revizní komise jsou doručovány Výboru.

 

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád Spolku privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB nabývá účinnosti schválením Valné hromady dne

 2. Jednací řád může být měněn a doplňován pouze písemnými dodatky na základě rozhodnutí Valné hromady.

 

V Ostravě dne 15.9.1997

RNDr. Miloš Pollak v.r., předseda